Maaf by Guru (2007)

Allah.. mujhe maaf kar
Banda.. maange dua
Mera malik tu hai
Mujhe kar rihaa
Le le mere gunaah

Mujhe kar rihaa
Le le mere gunaah – [2]

Rama… Mujhe maaf kar
Krishna.. Mujhe maaf kar

Mera malik tu hai
Mujhe kar rihaa
Le le mere gunaah

Mujhe kar rihaa
Le le mere gunaah – [2]

Har gunaah me mile
Jo bhi ho meri saja bata khuda
Ek mauka aur de ya sajae maut de

Har gunaah me mile
Jo bhi ho meri saja bata khuda
Ek mauka aur de ya sajae maut de

Le le mere gunaah
Mujhe kar rihaa
Le le mere gunaah…

Responses