Sadhana Lila vs The Bhagwandins

Sadhana Lila vs The Bhagwandins

Beste Anupa Bhagwandin,
Ik kan jouw niet taggen, want je hebt mij geblokkeerd en toch richt je een post naar mij. Wat is dit met die halfgare so-called confrontaties van jullie? Ook jij hebt mij samen net als je zus nooit persoonlijk of privé aangesproken. Dit terwijl jullie tegen de politie hebben gezegd dat dat wel is gebeurd, kan je bewijs laten zien?
Ik wordt dit een beetje zat. Altijd denkt men dat ik de boeman ben.
Ik hou me nu al een hele tijd rustig, gedeist, doe gewoon mijn eigen ding en weer komen jullie dingen uitlokken. Zo gaat dit al jarenlang. Zelfs nadat ik je zus heb aangesproken om de strijdbijl te begraven en rustig met onze levens door te gaan komen jullie weer uithalen.
Dat jullie een racistische uitspraak van een MUA goedkeuren is jullie zaak. Er zijn veel mensen die dat absoluut niet tolereren en daar wat van willen zeggen. Dat zijn honderden mensen ja. Honderden mensen die vinden dat dat NIET OKÉ is. En jullie noemen dit pesten? 🤦🏻‍♀️ Die dag toen jullie me live filmden in notabene een kerk en mij belachelijk maakten, waar valt dat eigenlijk onder? Waar valt dat onder Jennifer en Anupa?
Ik heb er een hekel aan wanneer mensen een slachtofferrol aannemen en doen alsof iedereen samenspant tegen hun. Als iedereen zelf nare ervaringen heeft met jullie, kan het ook aan jullie liggen ja. Heb je daar wel eens over nagedacht?
Zit de hele hindiscene fout? Zijn alle andere artiesten jaloers (alsof zij zelf niks bereiken, geen succes of leven hebben), zijn alle Hindoestanen dan hypocriet of misgunnend? Tsja, het zal vast aan ons liggen. Jullie zijn perfect, jullie doen nooit iets verkeerd. Jullie mogen alles zeggen en uiten, maar wij hebben geen recht van spreken.
Bepaalde uitspraken die gedaan zijn door anderen die zich hebben geuit over jullie sta ik zeker niet achter. Wel begrijp ik de frustraties bij hun. Ooit moet het genoeg zijn.
Het is echt jammer dit. Degenen die niet tegen onrecht kunnen komen massaal in opstand, dan gaan de daders of uitlokkers het verhaal verdraaien en manieren zoeken om er onder uit te komen en slachtofferrol spelen. Ze zeggen dat ze de confrontatie aanwillen en als je hun naam noemt willen ze naar de politie rennen en aangifte doen wegens smaad en laster. 🤦🏻‍♀️ Juridisch willen ze het aanpakken dan. Dit omdat ze weten dat het rechtsysteem hier niet deugd. Een ieder met gezond verstand weet dat.
Echte criminelen hebben het goed in dit land en worden zelfs beschermd. Daders van ernstige misdrijven waarbij kinderen, ouderen, zwakkeren de dupe worden komen weg met hun daden. Krom, zeer krom! Had mij gewoon persoonlijk aangesproken.
Ohja en als mensen nare en racistische dingen over jullie of je familie zeggen en die mensen zijn toevallig fan van mij, wilt het niet zeggen dat ze bij mijn “kliek” horen. Ook zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden en uitspraken.
Oh en aub niet haten omdat mijn clips waar ik volgens jullie door talkpoeder zo onnatuurlijk wit overkom (en daarom racistisch zou zijn🤣) het beter doet dan jullie clips. Sorry dat ik door mijn live gemekker en vals gezang alsnog meer supporters en fans heb dan jullie. Can’t help it. There must be some reason they like me.

Dear Anupa Bhagwandin,
I can’t tag you, because you blocked me and yet you point a post to me. What is this with those half-crazy so-called confrontations of yours? Also you never spoke to me personally or personally like your sister. This while y’all told the police that did happen, can you show evidence?
I’m getting tired of this. People always think I’m the bogeyman.
Been keeping myself calm, low for quite some time now, just do my own thing and again you come provoke things. This has been going like this for years. Even after I appeal to your sister to bury the hatchet and keep going with our lives quietly you will come and pull it out again.
The fact that you approve a MUA’s racist statement is your business. There are a lot of people who absolutely don’t tolerate that and want to say something about it. That’s hundreds of people yes. Hundreds of people who think that’s NOT OK. And you call this bullying? ♀️ 🤦🏻 That day when you filmed me live in a church and made fun of me, what does that even fall under? Where does that fall under Jennifer and Anupa?
I hate when people take a victim role and pretend everyone is together against them. If everyone has some nasty experiences with you, it may also be up to you yes. Have you ever thought about that?
Is the whole Hindiscene wrong? Are all other artists jealous (as if they don’t achieve anything themselves, have no success or life), are all Hindus hypocrite or misguided? Well, it will probably be us. You are perfect, you never do anything wrong. You may say and express anything, but we have no right to speak.
Certain statements made by others who have expressed themselves about you I certainly don’t support. I do understand the frustrations with them. Someday it should be enough.
It’s a shame this. Those who cannot stand injustice revolt massively, then the perpetrators or providers will twist the story and find ways to get out of it and play victim role. They say they want to confront and if you mention their name they want to run to the police and report for defamation and slander. ♀️ 🤦🏻 Legally they want to do it then. This because they know the legal system is not good here. Everyone with common sense knows that.
Real criminals are good in this country and are even being protected. Perpetrators of serious crimes where children, elderly, are suffering weak, get away with their actions. Crooked, very crooked! Just spoke to me personally.
Oh yeah and when people say nasty and racist things about you or your family and those people happen to love me doesn’t mean they belong to my ′′ clique They are also responsible for their own actions and statements.
Oh and please don’t hate because my clips where you think I seem so unnatural white (and therefore would be racist 🤣) are doing better than your clips. Sorry I still have more supporters and fans through my live whacking and false singing than you guys. Can’t help it. There must be some reason they like me.Dear Anupa Bhagwandin,
I can’t tag you, because you blocked me and yet you point a post to me. What is this with those half-crazy so-called confrontations of yours? Also you never spoke to me personally or personally like your sister. This while y’all told the police that did happen, can you show evidence?
I’m getting tired of this. People always think I’m the bogeyman.
Been keeping myself calm, low for quite some time now, just do my own thing and again you come provoke things. This has been going like this for years. Even after I appeal to your sister to bury the hatchet and keep going with our lives quietly you will come and pull it out again.
The fact that you approve a MUA’s racist statement is your business. There are a lot of people who absolutely don’t tolerate that and want to say something about it. That’s hundreds of people yes. Hundreds of people who think that’s NOT OK. And you call this bullying? ♀️ 🤦🏻 That day when you filmed me live in a church and made fun of me, what does that even fall under? Where does that fall under Jennifer and Anupa?
I hate when people take a victim role and pretend everyone is together against them. If everyone has some nasty experiences with you, it may also be up to you yes. Have you ever thought about that?
Is the whole Hindiscene wrong? Are all other artists jealous (as if they don’t achieve anything themselves, have no success or life), are all Hindus hypocrite or misguided? Well, it will probably be us. You are perfect, you never do anything wrong. You may say and express anything, but we have no right to speak.
Certain statements made by others who have expressed themselves about you I certainly don’t support. I do understand the frustrations with them. Someday it should be enough.
It’s a shame this. Those who cannot stand injustice revolt massively, then the perpetrators or providers will twist the story and find ways to get out of it and play victim role. They say they want to confront and if you mention their name they want to run to the police and report for defamation and slander. ♀️ 🤦🏻 Legally they want to do it then. This because they know the legal system is not good here. Everyone with common sense knows that.
Real criminals are good in this country and are even being protected. Perpetrators of serious crimes where children, elderly, are suffering weak, get away with their actions. Crooked, very crooked! Just spoke to me personally.
Oh yeah and when people say nasty and racist things about you or your family and those people happen to love me doesn’t mean they belong to my ′′ clique They are also responsible for their own actions and statements.
Oh and please don’t hate because my clips where you think I seem so unnatural white (and therefore would be racist 🤣) are doing better than your clips. Sorry I still have more supporters and fans through my live whacking and false singing than you guys. Can’t help it. There must be some reason they like me.

Dit is dus een van de voorbeelden die nu uit de mouw komen.
Je komt onlangs op de repetitie van mijn band. Je komt vragen of je op onze repetitie naar binnen mag en fan bent van ons. We zijn bijna klaar en je vraagt of wij nog een verzoek nummer helemaal en speciaal voor jou en je kind willen doen. Op het einde zeg je jullie zijn de beste. Ik wens dat jullie de beroemdste van de wereld worden.
De laatste keer dat je mijn zus zag kwam je naar haar toe. Omhels je haar en geeft haar kusjes.
Je wilt zelf ook heel graag beroemd worden, zet filmpjes op tiktok. Je zet je in voor vrouwen emancipatie organiseert dingen..
WEL nu ga je haat en power comments plaatsen op een video waarbij een of ander seksistisch varken allerlei vrouwonvriendelijke opmerkingen over mijn zus maakt met de strekking als Jennifer moet niet zingen en crowdfunden gaan “werken” als (online) prostituee. Sterker nog je vindt hun videos hilarisch tik je droog als feminist/superfan.
En dit soort varkens bij elkaar durven in mijn buurt te komen wanneer ze nog niet exposed zijn of denken dat wij het niet weten want het zijn er veel. Ze komen heel dichtbij je.
“Mevrouw” wat is het nou? Zet je je in voor vrouwen of sta je achter seksistische types? Waarom “complimenten” / kusjes geven? Waarom haat comments plaatsen?
Waarvoor is dit nodig..
Als ik u tegenkom zal ik u even apart nemen.

So this is one of the examples that are coming up now.
You recently came to my band rehearsal. You come ask if you can enter our rehearsal and love us. We’re almost done and you ask if we would like to do another request number all and especially for you and your child. At the end you say you are the best. I wish you will be the most famous in the world.
Last time you saw my sister you came to her. Hug your hair and give her kisses.
You really want to be famous yourself, put videos on tiktock. You are committed to women emancipation organizes things..
WELL now you’re going to post hate and power comments on a video where some sexist pig makes all kinds of woman unfriendly comments about my sister with the scope as Jennifer shouldn’t sing and crowdfunding will ′′ work ′′ as a (online) prostitute. In fact, you find their videos hilarious, tap dry as a feminist / super fan.
And these kind of pigs dare to come close to me when they aren’t exhibited yet or think we don’t know because there are many. They’re getting very close to you.
′′ Ma ‘ am ′′ what is it? Are you committed to women or are you behind sexist types? Why give ′′ compliments ′′ / kisses? Why post hate comments?
What is this needed for..
If I run into you I’ll take you apart.

Ja mevrouw de mode ontwerpster…wat is het nou? Je zet je in tegen vrouwen onderdrukking maar vindt het “hilarisch” dat een man mij vertelt dat ik een Only fans account moet openen (waar mensen seksuele content aanbieden) en insinueert dat ik al 4 kinderen zou moeten hebben en niks waard ben als vrouw als dat niet zo is.
Lekker al die apen die uit de mouw komen zoals mijn zusje zegt. #seksistischevarkensexposen #vrouwendiehetinstandhouden

Yes madam fashion designer… what is it? You are committed to women’s oppression but think it’s ′′ hilarious ′′ that a man tells me to open a Only fans account (where people offer sexual content) and insinuates that I should already have 4 children and be worth nothing like woman if not.
Nice all those monkeys that come out of their sleeves as my sister says. #sexistpigsexposes #women who maintain itYes madam fashion designer… what is it? You are committed to women’s oppression but think it’s ′′ hilarious ′′ that a man tells me to open a Only fans account (where people offer sexual content) and insinuates that I should already have 4 children and be worth nothing like woman if not.
Nice all those monkeys that come out of their sleeves as my sister says. #sexistpigsexposes #women who maintain it


Please consider Donating to keep our culture alive
 Posted

in

by

Tags:

Comments