Skip to toolbar

Shiv Pushpanjali Mantra Lyrics

72 views

Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||

Karpuura Gauram Karuna Avataaram
Samsaara Saaram Bhujagendra Haaram |
Sadaa Vasantam Hrdaya Aravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami ||

Mangalam Bhagwan Shambhu
Mangalam Rishibdhwaja |
Maganlam Parvati Natho
Mangalay Tano Hari ||

Sarva Mangala Mangalye
Shive sarvartha sadhike |
Sharanye trayambake Gauri
Narayani namostute ||

Ath Mantra Pushpanjali
Please consider Donating to keep our culture alive