Guyanese Larki By Sasenarine Htn (2018 Chutney Music)

By | January 5, 2019 | 42 views
Guyanese Larki By Sasenarine Htn (2019 Chutney Music)

Description

Guyanese Larki Is A 2019 Chutney Soca Song Sung By Sasenarine Htn, Lyrics By Prince Htn, Original Melody By Sasenarine Htn, Music By Bunty Singh.

Lyrics

No lyrics have been submitted by user 🙁

Listen

Sasenarine Htn - Guyanese Larki (2019 Guyana Chutney)

Download

  1. Song