Obeah by Ravi Babooram & Veekash Sahadeo

By | August 30, 2019 | 11 views

Description

Obeah by Ravi Babooram & Veekash Sahadeo

Artists: Ravi Babooram & Veekash
Title: Obeah
Genre: Chutney/Soca

Lyrics

No lyrics have been submitted by user 🙁

Listen

Ravi Babooram & Veekash - "Obeah" [ Chutney / Soca 2017 ]

Download

Ravi Babooram & Veekash Sahadeo -- Obeah_PN -- 11B -- 132_PN.mp3