Sri Rama Stuti Sri Rama chandra kripalu Lyrics

2 views

Shri Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam;

navakanja-locana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam. …1

Kandarpa aganita amita chavi, navalina niraj sundaram;

patapita manahu tarita ruchi suchi, naumi Janaka-sutavaram. …2

Bhaju Dinabhandu Dinesha danava-daitya-vansha nikandanam;

Raghunanda anandakanda, Kaushalacanda Dasharatha-nandanam. …3

Sira mukuta kundala tilaka caru, udaru anga vibhushanam;

ajanu bhuja sharacapa dhara, sangrama-jita Khara-Dhushanam. …4

Iti vadati Tulasidasa Shakara, Shesha munimana ranjanam;

mama hridaya-kanja nivasa kuru, kamadi khaladala ganjanam. …5

Shri Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam;

navakanja-locana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply