Miss Purdey & John Shewdat – Neele Neele Ambar Par

Miss Purdey & John Shewdat - Neele Neele Ambar Par
Miss Purdey & John Shewdat - Neele Neele Ambar Par

Description

Miss Purdey & John Shewdat – Neele Neele Ambar Par

Lyrics

Neele Neele Ambar Par
Kishore Kumar
णीले नीले अ्बर पर्, चान्द जब आये
प्यार बरसाए, हम्को तरसाये
ऐसा कोई साथिइ हो
ऐसा कोई प्रेमिइ हो
प्यास दिल कि बुझा जाए
णीले नीले अ्बर पर्, चान्द जब आये
प्यार बरसाए, हम्को तरसाये
ऐसा कोई साथिइ हो
ऐसा कोई प्रेमिइ हो
प्यास दिल कि बुझा जाए
णीले नीले अ्बर पर्, चान्द जब आये
प्यार बरसाए, हम्को तरसाये
हो, उउन्छे उउन्छे पर्वथ्, जब चुउमते है अ्बर को
प्यासा प्यासा अ्बर्, जब चुउमता है सागर को
उउन्छे उउन्छे पर्वत्, जब चुउमते है अ्बर को
प्यासा प्यासा अ्बर्, जब चुउमता है सागर को
प्यार से कसने को, बाहोन मेन बसने को
दिल मेरा लल्चाये, कोइ तो आ जाये
ऐसा कोई साथिइ हो
ऐसा कोई प्रेमिइ हो
प्यास दिल कि बुझा जाए
णीले नीले अ्बर पर्, चान्द जब आये…
प्यार बरसाए, हम्को तरसाये
हो, ठन्दे थन्दे झोन्के, जब बालोन को सहलाएन्
तप्ती तपती किरनेन्, जब गालोन को छु जएन ।
ठन्दे थन्दे झोन्के, जब बालोन को सहलाएन्
तप्ती तप्ती किरनेन्, जब गालोन को छु जएन ।
सान्सोन किइ गरमिइ को, हाथोन किइ नरमिइ को
मेरा मन्न तरसाएम्, कोइ तो छु जये
ऐसा कोई साथिइ हो
ऐसा कोई प्रेमिइ हो
प्यास दिल कि बुझा जाए
णीले नीले अ्बर पर्, चान्द जब आये…
प्यार बरसाए, हम्को तरसाये
हेय्री छम छम करता सवन्, बुन्दोन के बान चलए
सतरङिइ बरसातोन मेन जब्, तन मन भिगा जाए
छम छम करता सवन्, बुन्दोन के बान चलए
सतरङिइ बरसातोन मेन जब्, तन मन भिगा जाए
प्यार मेय नहन्ने को, दुप हिइ जाने को
दिल मेर थदु पाये कबु जगा जाअए
ऐसा कोई साथिइ हो
ऐसा कोई प्रेमिइ हो
प्यास दिल कि बुझा जाए
णीले नीले अ्बर पर्, चान्द जब आये
प्यार बरसाए, हम्को तरसाये
ल ल ल …
Source: Musixmatch
Neele Neele Ambar Par lyrics © Saregama Music United States

Listen

YouTube
  1. Subscribe
Donate

Please consider Donating to keep our culture alive


By Chutney Music

Hello and Welcome! I am the Chutneymusic.com Robot and I am here to answer any questions you may have.