Pundit Navin Omadath Maharaj - Samba Sada Shiva

Pundit Navin Omadath Maharaj – Samba Sada Shiva

44 views

Description

Pundit Navin Omadath Maharaj – Samba Sada Shiva

Lyrics

sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva |
sAMba sadAshiva sAMba shiva ||

adbhutavigraha amarAdhIshvara
agaNita guNagaNa amR^ita shiva – hara – sAMba

AnandAmR^ita Ashritarakshhaka
AtmAnanda mahesha shiva – hara – sAMba

indukalAdara indrAdipriya
sundararUpa suresha shiva – hara – sAMba

Isha suresha mahesha janapriya
keshava sevita kIrti shiva – hara – sAMba

uragAdipriya uragavibhUshhaNa
narakavinAsha natesha shiva – hara – sAMba

UrjitadAna vanAsha parAtpara
ArjitapApavinAsha shiva – hara – sAMba

R^igvedashruti mauli vibhUshhaNa
ravi chandrAgnitrinetra shiva – hara – sAMba

R^IpanAmAdi prapaJNchavilakshhaNa
tApanivAraNa tatva shiva – hara – sAMba

L^illisvarUpa sahasrakarottama
vAgIshvara varadesha shiva – hara – sAMba

L^ItAdhIshvara rUpapriya hara
vedAntapriya vedya shiva – hara – sAMba

ekAneka svarUpa sadAshiva
bhogAdipriya pUrNa shiva – hara – sAMba

aishvaryAshraya chinmaya chidghana
sachchidAnanda suresha shiva – hara – sAMba

oN^kArapriya uragavibhUshhaNa
hrI.nN^kArapriya Isha shiva – hara – sAMba

aurasalAlita antakanAshana
gaurisameta girIsha shiva – hara – sAMba

aMbaravAsa chidaMbara nAyaka
tuMburu nArada sevya shiva – hara – sAMba

AhArapriya ashhta digIshvara
yogihR^idi priyavAsa shiva – hara – sAMba

kamalApUjita kailAsapriya
karuNAsAgara kAshi shiva – hara – sAMba

khaDgashUla mR^iga TaN^kadhanurdhara
vikramarUpa vishvesha shiva – hara – sAMba

ga.ngA girisuta vallabha shaN^kara
gaNahita sarvajanesha shiva – hara – sAMba

ghAtakabha.njana pAtakanAshana
dInajanapriya dIpti shiva – hara – sAMba

N^AntAsvarUpAnanda janAshraya
vedasvarUpa vedya shiva – hara – sAMba

chaNDavinAshana sakalajanapriya
maNDalAdhIsha mahesha shiva – hara – sAMba

chhatrakirITa sukuNDala shobhita
putrapriya bhuvanesha shiva – hara – sAMba

janmajarA mR^ityAdi vinAshana
kalmashharahita kAshi shiva – hara – sAMba

jhaN^kArapriya bhR^i.ngiriTapriya
oN^kAreshvara vishvesha shiva – hara – sAMba

JNAnAJNAna vinAshana nirmala
dInajanapriya dIpti shiva – hara – sAMba

TaN^kasvarUpa sahasrakarottama
vAgIshvara varadesha shiva – hara – sAMba

ThakkAdyAyudha sevita suragaNa
lAvaNyAmR^ita lasita shiva – hara – sAMba

DaMbhavinAshana DiNDimabhUshhaNa
aMbaravAsa chideka shiva – hara – sAMba

Dha.nDha.nDamaruka dharaNInishchala
Dhu.nDhivinAyakka sevya shiva – hara – sAMba

NANAmaNigaNa bhUshhaNanirguNa
natajanapUta sanAtha shiva – hara – sAMba

tatvamasyAdi vAkyArtha svarUpa
nityasvarUpa nijesha shiva – hara – sAMba

sthAvaraja.ngama bhuvanavilakshhaNa
tApanivAraNa tatva shiva – hara – sAMba

dantivinAshana daLitamanobhava
chandana lepita charaNa shiva – hara – sAMba

dharaNIdharashubha dhavaLavibhAsita
dhanadAdipriya dAna shiva – hara – sAMba

naLinavilochana naTanamanohara
aLiulabhUshhaNa amR^ita shiva – hara – sAMba

pArvatinAyaka pannagabhUshhaNa
paramAnanda paresha shiva – hara – shAMba

phAlavilochana bhAnukoTiprabha
hAlAhaladhara amR^ita shiva – hara – sAMba

bandhavimochana bR^ihatIpAvana
skandAdipriya kanaka shiva – hara – sAMba

bhasmavilepana bhavabhayamochana
vismayarUpa vishvesha shiva – hara – sAMba

manmathanAshana madhurAnAyaka
mandaraparvatavAsa shiva – hara – sAMba

yatijana hR^idayAdhinivAsa
vidhivishhNvAdi suresha shiva – hara – sAMba

laN^kAdhIshvara suragaNa sevita
lAvaNyAmR^ita lasita shiva – hara – sAMba

varadAbhayakara vAsukibhUshhaNa
vanamAlAdi vibhUshha shiva – hara – sAMba

shAnti svarUpAtipriya sundara
vAgIshvara varadesha shiva – hara – sAMba

shhaNmukhajanaka surendramunipriya
shhADguNyAdi sameta shiva – hara – sAMba

saMsArArNava nAshana shAshvata
sAdhujana priyavAsa shiva – hara – sAMba

harapurushhottama advaitAmR^ita
muraripusevya mR^idesha shiva – hara – sAMba

lALita bhaktajanesha nijeshvara
kALinaTeshvara kAma shiva – hara – sAMba

kshhararUpAbhi priyAnvita sundara sAkshhAt.h
svAminnaMbA sameta shiva – hara – sAMba

sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva
sAMba sadAshiva sAMba shiva

Listen

YouTube
  1. Subscribe
Donate

Please consider Donating to keep our culture aliveby

Tags:

Comments

Leave a Reply